POLICIESKULLANIM KOŞULLARI, GIZLILIK VE ÇEREZ POLITIKASI

Kullanım Koşulları, Gizlilik ve Çerez Politikası

KULLANIM KOŞULLARI, GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI

 

GİZLİLİK POLİTİKASI

 

İşbu gizlilik politikasi’nin amacı, TASECS İKLİMLENDİRME A.Ş. (TASECS/Şirket) olarak, kullanıcıların hizmetlerden güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla siteyi kullanan veri sahiplerinin gizliliğini korumaktır.

Bu bağlamda, TASECS tarafından işletilmekte olan (https://www.tasecs.com.tr/) internet sitesi üyeleri/ziyaretçileri/kullanıcıların (hepsi birlikte “Veri Sahibi” olarak anılacaktır) arzusuna bağlı olarak TASECS ile paylaşılan veya TASECS’in, Veri Sahibi’nin siteyi kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin toplanması ve kullanımına ilişkin koşul ve şartlar bu Gizlilik Politikası’nda düzenlenmektedir.

Bu doğrultuda, işbu TASECS Gizlilik Politikası, tarafların kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ile tamamen uyumlu bir şekilde işlenmesi ve veri sahiplerini bu bağlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. TASECS çerez politikası İşbu Politika’nın ayrılmaz parçasıdır.

 

1- TOPLANABİLECEK KİŞİSEL VERİLER

 

TASECS Web Sitesi üzerinde, Veri Sahiplerinin Web Sitesi’ne erişimi ve yapacakları işlemlere bağlı olarak Veri Sahipleri’nin;

Kimlik Bilgisini  

İletişim Bilgisini    

İşlem Güvenliği Bilgisini

IP Bilgisini    

Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisini

Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisini

Kullanıcı Bilgisini

Olay Yönetim Bilgisini

Kullanıcı İşlem Bilgisini

Web Sitesi’ne konu hizmetlerin ifa edilmesi için gerekli olabilecek ve KVKK ve ilgili tüm mevzuat uyarınca kişisel veri sayılan sair bilgileri toplayabilecektir. Veri Sahibi, kendi arzusu doğrultusunda TASECS ile paylaşabileceği verilerin işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen kapsamda, belirtilen amaçlarla işlenmesine açıkça muvafakat etmektedir.

 

KVKK’nun 3 ve 7. maddesi uyarınca, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Gizlilik Politikası hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

 

2- VERİLERİN PAYLAŞIMI

 

TASECS, Veri Sahibi’ne ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanarak elde ettiği yeni verileri, Veri Sahibi’ne işbu gizlilik politikası ile belirttiği amaçların gerçekleştirilebilmesi için hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilere söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir.

Bu kapsamda TASECS, veri sahibi deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dâhil), Veri Sahibi’nin güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyonel değerlendirme araştırılması, site hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve işbu Gizlilik Politikası’nda yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için SMS gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.

Veri sahibi, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydı ile bahsi geçen üçüncü tarafların Veri Sahibi’nin kişisel verilerini dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğini, bu hususa peşinen muvafakat ettiğini kabul eder.

 

3- VERİ SAHİPLERİ’NİN VERİLERE ERİŞİM HAKKI VE DÜZELTME TALEPLERİ

 

Verilere erişim hakkı ve düzeltme talepleri hakkında veri sahibi, TASECS’e başvurarak kendisiyle ilgili;

-Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

-Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

-Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

-Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

-Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

-İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

-İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

-İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

-Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından aydınlatma metni içinde yer alan KVKK kapsamında TASECS tarafından hazırlanan “Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni”nde belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. TASECS, söz konusu talepleri 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandıracaktır. Taleplere ilişkin gerekli işlemler için ücret alınmaması esastır. Bununla birlikte, işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, KVKK’nun 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür.

Veri Sahibi, TASECS’e kendisi tarafından sağlanmış olan, işbu Gizlilik Politikası’na konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğini taahhüt eder. Veri Sahibi’nin güncel bilgileri sağlamamış olması halinde TASECS’in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Veri sahibi, herhangi bir kişisel verisinin TASECS tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde TASECS’in kendisine taahhüt ettiği hizmetlerden tam olarak faydalanamayabileceğini, bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul ve beyan eder.

 

4- KİŞİSEL VERİLERİN SAKLAMA SÜRESİ

TASECS, Veri Sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, sunduğu hizmetlerin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, hizmetlerin sağlandığı süre boyunca saklayacaktır.

Buna ek olarak, TASECS, Veri Sahibi ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

 

5- VERİ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN ÖNLEMLER, TAAHHÜTLER VE SORUMLULUK

 

TASECS, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Gizlilik Politikası’nda ifade edilen şartlarda:

-kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,

-kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve

-kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı

taahhüt eder.

Site üzerinde başka uygulamalara link verilmesi halinde, TASECS uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik bünyesinde herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

TASECS kişisel verilerin yukarıdaki şartlar çerçevesinde kullanılması sonucu meydana gelebilecek zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

 

6- GİZLİLİK POLİTİKASI’NDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

 

Web Sitesi’nde sunulan hizmetlerden yararlananlar bütün bu şartları okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. TASECS, Gizlilik Politikası hükümlerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Güncel Gizlilik Politikası, Veri Sahibi’ne herhangi bir yöntemle sunulduğu tarihte yürürlük kazanır.

 

ÇEREZ POLİTİKASI

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta yer alan düzenlemelerden doğan haklar da dâhil olmak üzere Web Sitesi ile Web Sitesi’nden kaynaklı tüm haklar TASECS İKLİMLENDİRME A.Ş.’ne (TASECS/Şirket) aittir. Bu kapsamda, bunlarla sınırlı olmamak üzere, Web Sitesi’nin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, kaynak kodunun çıkarılması, başka dillere çevrilmesi veya türev sürümler oluşturulması yasaktır. Web Sitesi’nde yayınlanan bütün yazılı, görsel, sesli,  elektronik materyallerin ve marka, işaret ve logo da dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Web Sitesi’nde yer alan her türlü içeriğin hakları ile telif, diğer fikri ve sınai mülkiyet hakları TASECS ya da üçüncü kişi veya kuruluşlara ait olup, söz konusu haklar ilgili mevzuat uyarınca korunmaktadır.

Yukarıda bahsi geçen tüm unsurlara veya içeriğe, Web Sitesi’nde yer verilmesi, Kullanıcı’nın Web Sitesi’nde yer verilen unsurlara veya içeriğe erişimine olanak sağlanması, bunlar ile ilgili olarak herhangi bir yetki, lisans ya da izin verildiği şeklinde yorumlanamaz. Web Sitesi’nde yer verilen herhangi bir unsur veya içerik TASECS’in yazılı izni olmaksızın fiziki veya elektronik herhangi bir ortamda kopyalanmayacak, işlenmeyecek, yeniden üretilmeyecek, çoğaltılmayacak ya da herhangi bir şekilde kullanılmayacaktır.

Web Sitesi’nde yer verilen herhangi bir unsur veya içeriğin işbu Çerez Politikası’nda yer alan şartları veya fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal edecek şekildeki herhangi bir kullanımı sonucu ortaya çıkabilecek yasal sorumluluk, ihlalde bulunan Kullanıcı’ya ait olup, TASECS’in söz konusu ihlal veya ihlallerden doğan her türlü hakkı saklıdır.

Her Kullanıcı, TASECS veya başka bir üçüncü şahsın haklarını ihlal edecek nitelikte herhangi bir işlem veya eylemde bulunmayacağını, Web Sitesi’nde tüm Kullanıcılar için erişilebilir olan her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere ifşa edilmesi konusunda TASECS’in münhasır hak sahibi olduğunu kayıtsız şartsız kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Web Sitesi’nde yer alan her türlü içerik; tanıtım ve bilgi verme amaçlıdır. Kullanıcı, bilgileri referans alarak bir işlem yapmak niyetinde olduğunda, nihai ve güvenilir bilgiyi TASECS’den temin etmekle yükümlü olduğunu kabul eder. Web Sitesi’nde yayınlanan bilgilerin doğruluğu ya da güncelliği konusunda hiçbir garanti ya da taahhüt verilmemektedir. Bu Web Sitesi’nde yayınlanan bilgilerde eksiklikler, yanlışlıklar, yazım hataları ve güncelleme hataları bulunabilir. Kullanıcı, bu bilgilere dayanarak yapabileceği işlemler bakımından maddi veya manevi zarar da dâhil olmak üzere TASECS’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kayıtsız şartsız kabul eder. Veri Sahipleri, işbu Çerez Politikası kapsamında Sanal Ortamlar’da tüm kullanıcılar için erişilebilir olan bilgileri, elde edilen her türlü yazılı, sözlü, elektronik ve benzeri bilgiyi TASECS’in yazılı izni olmaksızın ticari amaçlarla veya herhangi başka bir sebeple kullanmayacağını, koruyacağını ve herhangi bir üçüncü şahıs veya kuruluşa açıklamayacağını kabul beyan ve taahhüt eder.

 

1- GENEL

 

Bu Politika kapsamında “Çerez” kavramı, çerez ve benzer amaca hizmet eden ürünleri ifade etmektedir. TASECS olarak, çevrimiçi mecralarımızı ziyaretleriniz sırasında sizlerin deneyiminizi geliştirmek için çerezler, pikseller, gifler gibi bazı teknolojilerden (Çerezler) faydalanmaktayız. Bu teknolojilerin kullanımı başta KVKK olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

İşbu Çerez (Cookie) Politikası metninin amacı, tarafımızca işletilmekte olan şirketimizin internet sitesinin (Site) işletilmesi sırasında Site kullanıcıları ve üyeleri (Veri İlgilisi) tarafından çerezlerin kullanımı sırasında elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi vermektir. Bu politikada sitemizde hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi sizlere açıklamak isteriz.

Şirket olarak sitemizde kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya sitemize yeni çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla işbu Çerez (Cookie) Politikası hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktayız. Güncel Çerez (Cookie) Politikası üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik sitede veya herhangi bir kamuya açık mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır.

 

2- ÇEREZ NEDİR?

 

Çerez, bir siteyi ziyaret ettiğinizde sitenin bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza kaydettiği küçük boyutlu bir metin dosyasıdır. Çerezler bir web sitesinin çalışması, daha verimli çalışması veya web sitesinin sahiplerine bilgi sağlamak için yaygın olarak kullanılmaktadır. Çerezler hakkında daha detaylı bilgi için http://www.aboutcookies.org ve http://www.allaboutcookies.org adreslerini ziyaret edebilirsiniz.

 

3- NE İÇİN KULLANILIR?

 

Çerezler bilgisayarlarda, telefonlarda ve diğer cihazlarda sizi tanımlayan bilgileri ve siteyi kullanırken yaptığınız hareketleri, kullanım alışkanlıklarınızı toplamak, tutmak ve devamında internet sitemizi iyileştirmek ve size özel kişiselleştirmek için kullanılır. Biz de TASECS olarak, site içeriği ile nasıl etkileşime geçtiğinizi tespit etmek ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çeşitli çerezler kullanmaktayız.

TASECS iş ortaklarının sitelerinde, kullanıcılara ilgi alanlarına ve ihtiyaçlarına uygun, kişiye özel içerik, kampanya ve reklam sunulması amaçlanmaktadır. Bunun amacı, kullanıcının ilgisini çekmeyecek, gereksiz reklam gösterimine engel olarak Site deneyimini daha kaliteli hale getirmektir. Bu kapsamda çerezler hem sizi tanımamıza yardımcı olmakta hem de ilginizi çekeceğini düşündüğümüz içerik, reklam ve kampanyalar ile Site’yi sizin için daha kullanışlı ve yararlı hale getirmemizi sağlamaktadır.

Çerezler; bu Site’yi kullanmak isteyen diğer iş ortaklarının sitelerinde kullanılabilir. Çerezler; Site’ye girdiğinizde ilginizi çekebilecek reklam ve kampanyaların gösterilmesini sağlamak ve Site’de bir içerik ve reklam gördükten sonra bu reklamla ilgilenip ilgilenmediğinizi, ilgili ürün veya hizmetin sitesini ziyaret edip etmediğinizi belirlemek amacıyla kullanılabilir. Çerezler; Site’nin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek amacıyla kullanılabilir. Çerezler; Site’yi ziyaret eden kullanıcı sayısı, kullanıcı tipi, ziyaret sıklığı, kullanıcı davranışları ve alışkanlıkları, kullanıcıların hangi ülkelerden siteyi ziyaret ettikleri vb. istatistiklerin oluşturulması amacıyla kullanılabilecektir.

Site’ye hangi siteden gelindiği ve Site’den sonra hangi sitenin ziyaret edildiği, kullanıcıların coğrafi konumları, sitede yer alan reklam banner’larına tepkileri, kullanıcının Site’ye ve iş ortaklarının sitelerine kendi isteğiyle vermiş olduğu kişisel bilgiler, site üzerinde gerçekleştirilen tercihler, sosyal paylaşım sitelerinde Site ve iş ortaklarımızın sayfaları ile ilgili hareketler alınabilecek ve işlenebilecektir. Farklı sitelerden alınan veriler de birleştirilip işlenebilir.

 

4- WEB SİTEMİZDE KULLANILAN ÇEREZLER

 

Gerekli Çerezler: Bu çerezler, Siteminizin doğru ve düzgün çalışmasını temin etmek için şarttırlar; Sitemizde gezinmenize ve özelliklerimizi kullanmanıza olanak sağlarlar. Bunun örnekleri arasında, aynı oturumdaki bir sayfaya geri giderken daha önceki eylemlerin (örneğin, daha önce girilen metin) hatırlanmasından bahsedebiliriz. Bu çerezler, sizi ayrı bir kişi olarak tanımaz ve kimliğinizi belirlemezler. Bu çerezleri/izinleri kabul etmezseniz, bu durum Site’nin performansını etkileyebilir.

Performans Çerezleri: Bu çerezler, örneğin en sık hangi sayfalara gittiğiniz, Sitemizde ne kadar vakit geçirdiğiniz ve hata mesajları gibi karşılaştığınız sorunlar da dâhil Sitemizi nasıl kullandığınıza dair bilgiler toplarlar. Bu çerezler, aynı zamanda, başka bir kişi ya da kuruma bağlı bir kaynaktan gelip gelmediğinizin ve kullanımınız sonucunda bizden bir ürün veya hizmet satın alıp almadığınızın (satın aldığınız ürün veya hizmetin detayları da dâhil) veya bizim bir ürün veya hizmetimizi kullanıp kullanmadığınızın bağlı şirketlerce öğrenilmesini temin etmek amacıyla da kullanılmaktadır. Bu da bize Sitemizin performansını artırmamızda ve geliştirmemizde yardımcı olur. Bu çerezler, sizi ayrı bir kişi olarak tanımaz ve kimliğinizi belirlemezler. Bu çerezlerin topladığı tüm bilgiler birleştirilir ve bu sebeple anonimdir. Bu çerezler, sadece Sitemizin çalışmasının iyileştirilmesini temin etmek amacıyla kullanılırlar.

İşlevsellik Çerezleri: Bu çerezler, Sitemizin size daha fazla kişiselleştirilmiş bir internet deneyimi sunabilmek gayesiyle, sizin yaptığınız seçim ve tercihleri (kullanıcı adınız, diliniz veya bulunduğunuz bölge gibi bilgiler) hatırlamasına olanak sağlarlar.  Bu çerezlerin topladığı bilgiler, sizin ifşa ettiğiniz ve açıkladığınız şahsi veri ve bilgileri de içerebilirler. Bu çerezleri kabul etmezseniz, bu tercihiniz Sitemizin performansını ve işlevselliğini etkileyebilir ve Sitemiz üzerindeki içeriğe erişim haklarınızı kısıtlayabilir.

 

5- DİĞER YASAL DÜZENLEMELER

 

Site ve Şirket iş ortakları, yasalara uygun olmayan ve burada belirtilenin dışında hiçbir amaçla hareket etmezler. Bu uygulama, yasal gelişmeler karşısında güncellenir ve yasa ile belirlenen şekil ve kapsama uygun hale getirilir.

TASECS, kendi takdirinde olmak üzere Sanal Ortamlar’ın içeriğini, bu kapsamda Kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti dilediği zaman değiştirme, sona erdirme ve Sanal Ortamlar’da kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini sistemlerinden silme hakkını saklı tutar. Yalnızca elde edilme amacı ile sınırlı olacak şekilde işleyecek, gerekli hallerde ve yalnızca amaçla bağlantılı olarak üçüncü kişilere aktarabilecek, öngörülen sürelerin sona ermesi veya işleme amacının ortadan kalkması halinde imha edecektir.

TASECS, Kullanıcılar tarafından Sanal Ortamlar aracılığıyla kendisine iletilen bilgileri diğer düzenlemeler ve politikalar ile birlikte kullanabilir, bu bilgileri işleyebilir, bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. TASECS aynı zamanda; kullanıcı veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, erişim tarihi ve saati ile benzer bilgileri de kullanıcılarla ve üçüncü kişilerle Sanal Ortamlar kapsamındaki faaliyetlere ilişkin olarak veya istatistiki değerlendirme veya kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. Sanal Ortamlara erişim sağlanan cihazın veya bağlantının güvenli tutulması Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.

Resmi makamlardan Kullanıcıya yönelik bir suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi veya Kullanıcının TASECS’in sistemlerinin çalışmasına engel olacak ya da işleyişini değiştirecek herhangi bir elektronik sabotaj veya saldırı girişimi tespit edilmesi halinde, diğer tüm hakları saklı kalmak kaydıyla, Kullanıcının kimlik bilgilerini araştırma veya yasal mercilere bildirimde bulunma hakkına sahiptir.

Kullanıcıların Çerez Politikası’na aykırı davranışı halinde TASECS’in kanun yollarına başvurma, hukuki ve fiili tedbirler alma hakkı saklıdır. Bu Politika ve Sanal Ortamlar’da belirtilen esaslarla ilgili bir uyuşmazlık söz konusu olduğunda başvurulacak olan yetkili mahkeme Ankara mahkemeleri ve icra daireleri, uygulanacak hukuk ise Türk Hukuku’dur.

TASECS, Çerez Politikası’nın herhangi bir maddesini, bildirimde bulunmaksızın değiştirme, yenileme veya iptal etme hakkına sahiptir. Değiştirilen, yenilenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm Kullanıcılar bakımından hüküm ifade edecektir. Politika kapsamında düzenlenen hususlar Sanal Ortamlar veya Kullanıcı’ların ihtiyaçları doğrultusunda güncellenebilecektir. Bu doğrultuda, ilgili değişiklikler hakkında bilgi sahibi olunabilmesi adına bu sayfayı düzenli olarak gözden geçirmeniz faydalı olacaktır. İş bu Çerez Politikası”nda sayılan hüküm ve koşullar metnin yayım tarihi olan 31.03.2023 tarihinden itibaren geçerlidir.

 

BİZE ULAŞIN

İşbu Gizlilik ve Çerez Politikaları hakkında soru, öneri veya bilgi taleplerinizi, bt@tasecs.com.tr adresine ileterek TASECS İKLİMLENDİRME A.Ş. ile iletişime geçebilirsiniz.