POLICIESPRIVACY POLICY

Privacy Policy

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK) UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

 

AYDINLATMA METNİ

 

Türkiye'de kurulu TASECS İKLİMLENDİRME A.Ş. (Tasecs/Şirket) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, duruma göre aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin, ticari ilişkilerimiz kapsamında veya sizlerle olan iş ilişkimiz dahilinde; işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve 7 Nisan 2016 yürürlük tarihli 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (KVKK) öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK'da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz. Şirketimiz, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Amacımız: Tasecs/Şirketimiz tarafından talep edilen ve Tasecs/Şirketimize iletmiş olduğunuz her türlü kişisel verinin, KVKK gereğince; kişisel verilerinizin burada belirtilen işleme amaçları dışında kullanılmayacağını, açık rıza ya da kanun ve/veya mevzuatta öngörülen sebepler olmaksızın 3. kişilere aktarılmayacağını veya ifşa edilmeyeceğini belirtmek isteriz.

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

 

Başvuru sahipleri ve çalışanlar tarafından tarafımıza sağlanan kendileri ile ilişkili kişisel veriler işlenebilmektedir. İşlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir. Aşağıda yer almayan verilerinde zaruri bir hal doğması durumunda işleyebileceğimiz hakkını da saklı tutmaktayız. Temel olarak işlenecek veriler; kimlik verileri, iletişim verileri, finansal veriler, özel nitelikli kişisel veriler, eğitim verileri, görsel ve işitsel veriler, çalışan performans ve kariyer gelişim verileri, aile ve yakını verileri, çalışma verileri, izin verileri ve diğer veriler.

- Kimlik Verileri; Ad, soyadı, doğum tarihi, doğduğu ülke, doğduğu şehir, cinsiyet, medeni durumu, milliyeti, TC kimlik kartı bilgileri (TCKN, seri no, cüzdan no, baba adı, anne adı, doğum yeri, il, ilçe, mahalle, cilt no, aile sıra no, sıra no, hane no, sayfa no, kayıt no, verildiği yer, veriliş nedeni, veriliş tarihi, önceki soyadı), nüfus cüzdanı sureti.

- İletişim Verileri; Telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi, Şirket içi iletişim bilgileri (dahili telefon numarası, kurumsal e-posta adresi)

- Finansal Veriler; Finansal ve maaş detayları, bordrolar, prim hak edişleri, prim tutarları, icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri, banka hesap cüzdanı, banka IBAN bilgileri, mal bildirim beyanı, asgari geçim indirimi bilgisi, özel sağlık sigortası tutarı.

- Özel Nitelikli Kişisel Veriler; Sendikası, eski hükümlü olma durumu/sabıka kaydı, sakatlık durumu/tanımı/yüzdesi, dini, sağlık verisi, kan grubu, özel sağlık sigortası poliçesi, sağlık raporları, işbaşı sağlık raporu, akciğer grafisi, işitme testi, göz testi, işyeri hekiminin imzalattığı işe giriş ve periyodik muayene formları, hamilelik durumu, hamilelik raporu, sağlık ve doğum izni bilgileri, dernek/vakıf üyelikleri.

- Eğitim Verileri; Öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, yabancı dil bilgileri, eğitim ve beceriler, CV, sisteme sunulan fotoğraflar, aldığı kurslar, sahip olduğu sertifika ve toplantı bilgileri.

- Biyometrik Veri; Avuç içi bilgileri, Parmak izi bilgileri, Retina taraması bilgileri, Yüz tanıma bilgileri v.b.

- Görsel ve İşitsel Veriler; Şirket tarafından düzenlenen konferans, seminer, gösteri, sergi, münazara, fuar gibi etkinliklerde etkinlikle ilgili olarak; etkinliği tanıtmak, duyurmak, yaygınlaşmasını sağlamak amaçları için etkinliğin gerçekleştiği yerin ve katılanların durağan veya akan görüntüleri ve/veya sesleri, Dijital platformlar aracılığıyla gerçekleştirilen sesli ve görüntülü tanıtım, toplantı eğitim, bilgilendirme ve mülakatları içeren görsel ve işitsel veriler, Kişiye ait fotoğraf - ses – kamera kayıtları.

- Çalışan Performans ve Kariyer Gelişim Verisi; Eğitim ve beceriler, hangi eğitimleri hangi tarihlerde ve içeriklerde aldığı bilgisi, e-posta, imzalı katılım formu, müşteri ile görüşme kalite değerlendirme formu, aylık performansının değerlendirilmesi ve değerlendirme raporları, çalışanın hedef gerçekleştirme durumu ve raporları, aktivite bilgileri.

- Aile ve Yakını Verileri; Evlilik cüzdanı, eş ve çocuklarının adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası, cinsiyeti, doğum tarihi, boyu, kilosu, görevi, mesleği, telefon numarası, yakınlarının adı, soyadı ve telefon numaraları meslekleri.

- Çalışma Verileri; Sicil no, pozisyon adı, departmanı ve birimi, unvanı, son işe giriş tarihi, işe giriş çıkış tarihleri, sigorta giriş/emeklilik tarihleri ve numaraları, tahsis no, sosyal güvenlik no, TTF no, vergi dairesi no, esnek saatlerde çalışma durumu ve geçmişi, holding sicil no, seyahat durumu, emekli sandığı, emekli sandığına giriş tarihi, emekli sandığı sicil no, bağkur giriş tarihi, bağkur sicil no, muhasebe kodu, çalışma gün sayısı, çalıştığı projeler, aylık toplam mesai bilgisi, kıdem tazminatı baz tarih, kıdem tazminatı ilave gün, grevde geçen gün.

- İzin Verileri; İzin kıdem baz tarihi, izin kıdem ilave gün, izin grubu, izine çıkış/dönüş tarihleri, gün, izine çıkış nedeni, izinde bulunacağı adres/telefon.

- Çerez Verileri; Kullanıcıların bilgisayarlarına yahut mobil cihazlarına kaydedilen ve ziyaret ettikleri web sayfalarındaki tercihleri ve diğer bilgileri depolamaya yardımcı olan küçük dosyalar.

- Diğer Veriler; Askerlik bilgileri, askerlik tescil tarihi ve bilgileri, araç plakası, araç ruhsat sureti, araç km bilgisi, araç lokasyonu, ehliyet sureti, trafik cezası sorgulama sonucu, özel sandık adı, özel sandık giriş tarihi, özel sandık sicil no, ayakkabı numarası, giysi bedeni, boy, kilo, şehit yakını olma durumu, stajyer durumu, binilen servis, binilen durak verileri, çalışan internet erişim logları, giriş çıkış logları, IP adres bilgileri, elektronik sistemlere ve cihazlara giriş şifre, parola bilgileri, turnike kayıtları, çalışan günlük aktivite verileri.

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR HUKUKİ SEBEPLER

 

Tasecs/Şirket olarak gerek çalışanlarımıza karşı gerekse ticari ilişkide bulunduğumuz üçüncü şahıslara karşı hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, aramızdaki iş akdinin ifası, kanunlarda öngörülen nedenlerle ve şirket'in meşru menfaati gereği sizden bizzat talep ettiğimiz, iş başvurunuz sırasında platformumuz veya diğer istihdam sağlama platformları aracılığıyla önceden talep etmiş olduğumuz veya iş başvurunuz sırasında bizimle paylaşmayı tercih ettiğiniz özgeçmişinizde veya başvurunuza ilişkin paylaştığınız diğer metinlerde yer alan kişisel verilerinizi, sizin şirketimize fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz ve birden fazla kişinin kullanımına açık şirket bilgisayar programlarına, uygulamalarına ve sunucularına veya internet ortamına 3. kişilerin ulaşımına açık bilgi kaydetmeniz suretiyle topluyoruz.

Şirket'in iş takibini gerçekleştirebilmeye yönelik meşru menfaati gereği, giriş ve çıkış saatlerini kontrol eden sistemler aracılığıyla; işyeri güvenliğini sağlama ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla size bir araç tedarik edilmesi durumunda, araç ve benzin kullanımınızın takibine ilişkin verileri şirket'e ait taşıt araçlarına yerleştirdiğimiz takip cihazları yoluyla topluyoruz.

Şirket'in işyeri güvenliğini sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğü ve meşru menfaati gereği, işyeri binasında yer alan kameralar aracılığıyla topluyoruz. Şirket'in çalışanları efektif müşteri destek hizmeti vermelerine ilişkin eğitilmelerini sağlamaya yönelik meşru menfaati gereği ses kayıtlarınızı kullandığımız ses kayıt programı aracılığıyla topluyoruz. Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla ve kanunlarda öngörülmesi nedeniyle iş yeri hekimimiz aracılığıyla sağlık verilerinizi fiziksel olarak ve iş yeri güvenliğini sağlamak amacıyla bina yönetiminden kişisel verilerinizi fiziksel veya elektronik olarak topluyoruz. Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için bize iletilen hukuki belge ve tebligatlar vasıtasıyla topluyoruz.

KVKK’nun “Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları” başlıklı 4. maddesi çerçevesinde; kişisel veriler ancak bu Kanunda ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenebilir. Kişisel veriler işlenirken;

- Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,

- Doğru ve gerektiğinde güncel olma,

- Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,

- İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma ve

- İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi ilkelerine uyulmak zorundadır.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

 

Şirket tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan benzer amaç ve sebeplerle işlenebilir.

Şirket ile ticari ilişkide bulunan üçüncü kişiler ile ticari ilişki kapsamındaki amacın yerine getirilmesi için kişisel verileriniz işlenmektedir.

Ayrıca çalışanlar yönünden, iş sözleşmesinin ifası için gerekli amacın yerine getirilmesi; çalışanların izin onayı, bakiye izinlerin görüntülenmesi, izin düzenlemelerinin yapılması, çalışanların işten çıkış işlemlerinin yapılması, bordro işlemlerinin yapılmasının sağlanması, çalışanlara maaş ödemelerinin yapılması amacıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.

İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat ile, diğer kanunlar ve mevzuat kapsamında gereklilikleri yerine getirmek amacıyla; personel özlük dosyasının oluşturulması, SGK bildirimleri, İŞKUR bildirimleri, karakol bildirimi ile teşvik ve yasal yükümlülük bilgilendirmesinin yapılması, zorunlu bireysel emeklilik sigortası hesabı açılmasının sağlanması, çalışanların giriş çıkış kayıtlarının kontrolü ve Ar-Ge için kamera kayıtlarının kapı giriş çıkış kayıtlarıyla olan eşleşmesinin tespit edilmesi, Ar-Ge için teşvik hesaplaması yapılması, icra dosyalarına çalışanların maaş haciz kesintilerine ilişkin ödeme yapılması, iş kazasının yasal bildirimlerinin yapılması, iş sağlığı ve güvenliği işlemlerinin yapılması amacıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.

Mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen diğer bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, mahkeme kararlarının yerine getirilmesi ve şirket içerisinde işyeri ve çalışanların güvenliğinin sağlanması amaçlarıyla da kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

Müşteri sözleşmelerinin ifasından doğan gereklilik nedeniyle; müşteri şikayetlerinde müşterinin haklı/haksız ayrımının yapılması, müşteri memnuniyetinin arttırılması, müşteri ihtiyacının anlaşılması ve müşteri ile ilişkili süreçlerin iyileştirilmesinin sağlanması, müşteriye hizmet kalitesinin değerlendirilmesi ve çalışanlara eğitim verilmesi amacıyla kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

Şirketin idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması amacıyla; şirket çalışanlarının satış performanslarının takibi ve raporlanması, çalışanlara varsa masraf ödemelerinin yapılması, çalışanlarla iletişimin sağlanması, eğitim planlamasının yapılması, eğitimlerin raporlaması, eğitim sertifikalarının hazırlanması, gerçekleşen eğitimlere katılan çalışanların takip edilebilmesi, çalışanların aldıkları eğitimler sonucu gelişim süreçlerinin takip edilebilmesi amacıyla kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

Eğer tahsis edilen veya kullandırılan bir şirket aracı varsa çalışanın araba kullanmaya ehil olduğunun, ehliyetini herhangi bir nedenle kaybetmediğinin teyit edilmesi, çalışana araç tedarik edilmesi ve park yeri ayarlanmasının sağlanması, çalışanların güvenliği ve işin yürütülmesi için şirket aracı kullanımının takip edilmesi amacıyla kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

Kargo ve kurye aracılığıyla gelen paketlerin ilgili çalışana iletilmesinin sağlanması, eğer iş yeri servisi varsa ve seyahat organizasyonunun sağlanması, çalışanın iş e-postasının oluşturulması, çalışanlarla ilgili araştırma projeleri yürütülmesi, çalışanların işe giriş ve çıkışlarının kontrolünün sağlanması, çalışanların işe başvuru ve mülakatı süresince toplanan belgelerinin kayıt altına alınması, kutlama amaçlı iletişimin sağlanması, kalite kontrolün sağlanması, acil durumlarda ilgili kişilerle iletişim sağlanması, gerekirse memnuniyet anketi analizi yapılması amacıyla kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT İÇİNDEKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

 

Güvenliğiniz ve Şirketimizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla kişisel verileriniz, İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kimlik Bildirme Kanunu ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere sair yasal mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kurum veya kuruluşlar; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu (İş-Kur), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişileri ile paylaşılabilir.

Kişisel verileriniz, kanunlar ve sair mevzuat kapsamında ve açıklanan amaçlarla; yetki vermiş olduğumuz, şirketimiz nam ve hesabına faaliyette bulunan şirketler, temsilcilerimize, düzenleyici ve denetleyici kurumlara, kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarında açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlara, belirtilen amaçlar kapsamında iş ortaklıkları, tedarikçi ve yüklenici şirketler, bankalar, kredi risk ve finans kuruluşları ve sair gerçek veya tüzel kişilere, vergi ve benzeri danışmanlara, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişilere, kurum ve kuruluşlara ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere ve bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içinde ve yurt dışında, yukarıda belirtilen amaçlarla iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat ile, diğer kanunlar ve mevzuat kapsamında gereklilikleri yerine getirmek amacıyla özellikle; Ar-Ge mevzuatı kapsamında yararlanabileceğimiz teşviklerin tespiti ve hesabı hususunda danışmanlık alabilmek için çalıştığımız danışmanlık firmaları ve özel istihdam büroları ile paylaşabiliyoruz. Şirket denetçilerine, denetim faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri için gerekli görülen bütün bilgilerinizi aktarabiliyoruz.

Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için özellikle; savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımıza ve hukuka ve usule uygun olması koşuluyla mahkeme kararı veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme yükümlülüğümüz çerçevesinde ilgili kurumlarla paylaşabiliyoruz.

Gerekli görülmesi durumunda kişisel verilerinizin yurt dışındaki üçüncü kişilerle paylaşılması; yurt dışı seyahatlerinde ve eğitimlerinde iletişim sağlanması, seyahat organizasyonunun sağlanması, toplu e-posta gönderimlerinin yapılabilmesi ve ayrıca eğitim, ticari denetim ve destek amaçlı yurt dışındaki üçüncü kişilerle paylaşılabilmektedir.

 

KVKK’NIN 11. MADDESİ GEREĞİ HAKLARINIZ

 

Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;

- İşlenip işlenmediğini öğrenme,

- İşlenmişse bilgi talep etme,

- İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

- Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

- Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

- KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme, aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan ve yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

- Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

- Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle şirketimize iletebilirsiniz.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Şirketin ünvanı: TASECS İKLİMLENDİRME A.Ş.

Adresi: İVEDİK OSB MAH. 2224. CD. C BLOK KAT:1 NO:1/263,

TEKNOPARK/ (06378) YENİMAHALLE/ANKARA TÜRKİYE

Telefon-Faks-Mail vs. bilgileri: 0312 577 31 90 / info@tasecs.com.tr

İrtibat kurulacak kişi bilgisi (Veri sorumlusu): TASECS İKLİMLENDİRME A.Ş.

                                                                                

İlgili Kişinin Başvurusuna Cevap Verilmesi

 

TASECS, kişisel veri sahibinin başvurularını kabul edebileceği gibi gerekçesini açıklayarak reddedebilecektir. Şirketimiz ilgili cevabını kişisel veri sahibine yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirebilecektir.

Kişisel veri sahibinin, Kanunun 11. maddesinde (Kişisel Veri Sahibinin Hakları) yer alan haklara ilişkin talebini anılan usullere uygun olarak Şirkete iletmesi durumunda, Şirket talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde bu maliyet talep sahibine ait olacaktır.

 

VERİ SORUMLUSU SIFATIYLA TASECS ŞİRKETİ TARAFINDAN VEYA ADINA İŞLENECEK HER BİR KİŞİSEL VERİ KATEGORİSİ İÇİN GECERLİ VERİ İŞLEME AMAÇLARI HAKKINDA DETAYLI BİLGİYE KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI TARAFINDAN TUTULAN VERİ SORUMLULARI SİCİLİ (VERBİS) ÜZERİNDEN ERİŞİLEBİLİR. (https://verbis.kvkk.gov.tr)

 

GÜNCEL OLMAYAN VEYA HAKKINIZDA YANLIŞ VE/VEYA EKSİK BİLGİ SAHİBİ OLDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORSANIZ, LÜTFEN MÜMKÜN OLAN EN KISA ZAMANDA MAİL ADRESİ info@tasecs.com.tr ULAŞABİLİRSİNİZ.