POLICIESKVKK KAMERA KAYIT

KVKK Kamera Kayıt

KAMERA AYDINLATMA METNİ

 

Kamera Kayıtlarına İlişkin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamındaki Aydınlatma Metni

 

TASECS (Şirket) tarafından bina tesis girişlerinde ve tesis içerisinde yapılan kişisel veri işleme faaliyetleri, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na, Kişisel Verilen Korunması Kanununa (KVKK/Kanun) ve ilgili diğer mevzuata uygun bir biçimde yürütülmektedir.

KVKK uyarınca veri sorumlusu olarak güvenliğin sağlanması amacıyla, Şirketin, bina, giriş-çıkış kapılarında, otopark, güvenlik kulübesi, kat koridorları, bina dış cepheleri ve tesislerinde güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti ile misafirlerin, taşeronların ve bunlara ait araçların giriş çıkışlarının takibi ve kayıt altına alınması yoluyla TASECS tarafından veri sorumlusu sıfatı ile kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.

TASECS hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini amacıyla, yerleşkelerinde kapalı devre kamera sistemi (CCTV) ile görüntü alınması yoluyla kişisel veri işlemektedir.

 

1. Kamera ile İzleme Faaliyetinin Yasal Dayanağı ve Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

 

TASECS tarafından yürütülen kamera ile izleme ve kayıt altına alma faaliyeti, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve bu kanunun uygulanmasına ait yönetmeliğe uygun ve Şirketin meşru menfaatine ve hukuki sebebe dayalı olarak sürdürülmektedir.

 

2. KVK Hukukuna Göre Güvenlik Kamerası ile İzleme Faaliyeti Yürütülmesi

 

TASECS, bina ve tesislerinde güvenliğin sağlanması amacıyla, yürürlükte bulunan ilgili mevzuatta öngörülen amaçlarla ve KVKK’da sayılan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak güvenlik kamerası izleme faaliyetinde bulunmaktadır.

Kişisel veriler, binanın güvenliğinin sağlanması amacıyla elektronik ortamda kapalı devre kamera sistemleri vasıtasıyla KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde toplanmaktadır.

Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

 

3. Kamera ile İzleme Faaliyetinin Duyurulması

 

TASECS tarafından KVKK’nın 10. maddesine uygun olarak, kişisel veri sahibi aydınlatılmaktadır. TASECS, genel hususlara ilişkin olarak yaptığı aydınlatmanın kamera ile izleme faaliyetine ilişkin birden fazla yöntem ile bildirimde bulunmaktadır. Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar verilmesinin engellenmesi, şeffaflığın ve kişisel veri sahibinin aydınlatılması amaçlanmaktadır.

 

TASECS tarafından kamera ile izleme faaliyetine yönelik olarak; izlemenin yapıldığı alanların girişlerine izleme yapılacağına ilişkin bildirim yazısı asılabilir.

 

4. Kamera ile İzleme Faaliyetinin Yürütülme Amacı ve Amaçla Sınırlılık

 

TASECS, KVKK’nın 4. maddesine uygun olarak, kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işlemektedir. TASECS tarafından kapalı devre kamera ile izleme faaliyetinin sürdürülmesindeki amaç bu politikada sayılan amaçlarla sınırlıdır. Bu doğrultuda, güvenlik kameralarının izleme alanları, sayısı ve ne zaman izleme yapılacağı, güvenlik amacına ulaşmak için yeterli ve bu amaçla sınırlı olarak uygulamaya alınmaktadır.

Kişinin mahremiyetini güvenlik amaçlarını aşan şekilde müdahale sonucu doğurabilecek alanlarda (Örneğin, Giyinme-soyunma odaları, tuvaletler vb.) izlemeye tabi tutulmamaktadır.

 

5. Elde Edilen Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

 

TASECS tarafından KVKK’nın 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

 

6. Kamera ile İzleme Faaliyeti ile Elde Edilen Kişisel Verilerin Muhafaza Süresi

 

Kayda alınan kişisel veriler yasa ve hukuka uygun şekilde muhafaza edilecek ve ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. Kamera ile elde edilen kişisel verilerin saklanma süreleri 30 gündür. 

 

7. Elde Edilen Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla Kimlere Aktarılacağı

 

İzleme sonucunda elde edilen bilgilere sınırlı sayıda çalışanın erişimi bulunmaktadır. Kamera görüntüleri, TASECS’in güvenliğinin sağlanması amacıyla mevzuata uygun olarak KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilmektedir. Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi gizlilik taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.

 

8. TASECS’e Girişlerde ve İçerisinde Misafir ve Ticari İlişki Çerçevesinde Bulunanların Giriş Çıkışlarının Takibi

 

TASECS tarafından; KVKK uyarınca veri sorumlusu olarak güvenliğin sağlanması ve belirtilen amaçlarla, misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.

Misafir olarak gelen kişilerin isim ve soyadları vb. bilgileri elde edilirken TASECS nezdinde asılan ya da diğer şekillerde misafirlerin erişimine sunulan metinler aracılığıyla söz konusu kişisel veri sahipleri bu kapsamda aydınlatılmaktadırlar.

Misafir giriş-çıkış takibi yapılması amacıyla elde edilen veriler yalnızca bu amaçla işlenmekte ve ilgili kişisel veriler ziyaret esnasında KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde şirketin meşru menfaatine ilişkin hukuki sebebe dayalı olarak toplanmaktadır ve veri kayıt sistemine kaydedilmektedir.

 

9. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi

 

TASECS, konu edinilen kişisel verileri, Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesinde ve KVKK’nın 7. maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde TASECS kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hâle getirir.

 

10. Veri Sahibinin Hakları

 

TASECS başvuruları etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere gerekli idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdür. TASECS, Kanunun “ilgili kişinin” haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında  Tebliğ”e göre uygun şekilde veri sorumlusuna iletir.  

TASECS, kişisel veri sahibinin talebini hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak Şirketimize iletmesi durumunda, Şirkete ulaştığı tarihten itibaren talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen tutarlarda ücret talep edilebilecektir.

 

VERİ SORUMLUSU: TASECS İKLİMLENDİRME A.Ş.

E- Posta: info@tasecs.com.tr

Adres: İvedik OSB Mah. 2224. Cadde C BLOK Kat:1 No:1/263,

Teknopark (06378) Yenimahalle/ANKARA TÜRKİYE

Şirket, ilettiğiniz bilgi ve belgelerin yanlış olması veya yetkisiz başvuru yapılması, geçerli bir dayanaktan yoksun olduğu veya kötüye kullanım amacı taşıdığı tespit edilen başvurunuzu reddetme hakkını saklı tutar. Şirket, ilgili cevabını kişisel veri sahibine yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirebilecektir. Şirketin, cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.