POLICIESKVKK SES KAYIT

KVKK Ses Kayıt

SANTRAL SES KAYDI AYDINLATMA METNİ

 

Telefon Görüşmeleri Kaydı İçin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamındaki Aydınlatma Metni

 

TASECS (Şirket), 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK(Kanun)) ve ilgili mevzuat kapsamında, Şirketin yetkilileri ile telefon yoluyla iletişime geçen gerçek kişilerden elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak KVKK’nın 10. maddesi uyarınca aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla paylaşılmaktadır. Aydınlatma Metni, kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri, işlenme amaçları ve hukuki sebepleri, aktarılacağı kişilere ilişkin olarak haklarınız bilginize sunulmuştur.

 

  1. Telefon Görüşmeleri Kaydı Faaliyetinin Yasal Dayanağı, Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel verileriniz, santral sistemi vasıtasıyla ve sadece operatörle yapacağınız sözlü görüşme sırasındaki ses kaydı yoluyla toplanmakta ve saklanmaktadır. Kişisel verileriniz, Kanunun m. 5/2-(f) bendinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.

Kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, ses kaydı ve görüşme içerisinde belirttiğiniz kişisel verileri; arayan kişiye doğru hitap edebilmek, aramanın teyidi, işlem güvenliği, ileride doğabilecek olan uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi, talep – öneri – memnuniyet – şikayet – itiraz gibi bildirimlerin kayıt altına alınarak incelenmesi ve gerektiğinde yanıtlanması ile hizmet kalitesi takibi, hukuki güvenliğin sağlanması ve kanuni hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

 

  1. Elde Edilen Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

 

TASECS, tarafından KVKK’nın 12. maddesine uygun olarak, Santral Ses Kaydı sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

 

  1. Santral Ses Kaydı sonucunda Elde Edilen Kişisel Verilerin Muhafaza Süresi

 

Kayda alınan kişisel veriler yasa ve hukuka uygun şekilde muhafaza edilecek ve ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. TASECS, Ses Kaydı ile elde edilen kişisel verilerin saklanma süreleri 6 bin dakikadır.

 

  1. Santral Ses Kaydı sonucunda Elde Edilen Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla Kimlere Aktarılacağı

 

Santral Ses Kaydı sonucunda elde edilen bilgilere sınırlı sayıda çalışanın erişimi bulunmaktadır. TASECS, mevzuata uygun olarak yetkili kamu kurumlarına KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarabilmektedir.

 

  1. Santral Ses Kaydı sonucunda Elde Edilen Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi

 

TASECS, konu edinilen kişisel verileri, Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesinde ve KVKK’nın 7. maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde TASECS’in kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir.

 

  1. Veri Sahibinin Hakları

 

TASECS, işbu düzenlemeye uygun başvuruları etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere gerekli idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdür. TASECS, kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre veri sorumlusuna iletir.

TASECS, kişisel veri sahibinin talebini hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak Şirketimize iletmesi durumunda, Şirkete ulaştığı tarihten itibaren talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30  (otuz)  gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen tutarlarda ücret talep edilebilecektir.

 

Veri Sorumlusu: TASECS İKLİMLENDİRME A.Ş.

E- Posta: info@tasecs.com.tr

Adres: İvedik OSB Mah. 2224. Cadde C BLOK Kat:1 No:1/263,

Teknopark (06378) Yenimahalle/ANKARA TÜRKİYE

Şirket, ilettiğiniz bilgi ve belgelerin yanlış olması veya yetkisiz başvuru yapılması, geçerli bir dayanaktan yoksun olduğu veya kötüye kullanım amacı taşıdığı tespit edilen başvurunuzu reddetme hakkını saklı tutar. Şirket, ilgili cevabını kişisel veri sahibine yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirebilecektir. Şirketin, cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.